Gió lặng rụng hoa nhiều
Ngoài chái đụn hồng chất tuyết
Thường nhớ hải đường hoa nở
Lại đúng thương xuân thời tiết
Rượu vừa hết ngọc tôn không
Đèn xanh tỏ mờ hắt
Hồn mộng chẳng kham u oán
Vẳng tiếng chim côn quyết


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.