Năm hết tớ sẽ về
Rũ sạch mọi điều mọi việc
Chọn chỗ rừng thẳm non cao
Buông cần đầm nước biếc

Bán cá mua rượu tỉnh rồi say
Thả hồn trong tiếng địch
Nhà ở tận cuối chân mây
Chỉ đàn âu mới biết

tửu tận tình do tại