Cõi nam tối lạnh trưa hầm,
Theo thời biến đổi như tâm tính người.
Mây vảy cá gió đến nơi,
Trứng ngan ấm nở mưa rơi lại ngừng.
Mùa đông lá rụng ít hơn,
Tháng chạp lúa mạ xanh rờn lớn mau.
Bắc nam thời tiết khác nhau,
Bắc giàu cam quýt, nam cau trầu nhiều.

tửu tận tình do tại