Nghe đồn tục ở Giao Nam,
Người dân sống biển nhiều lam chướng rồi.
Được ơn mưa móc vua tôi,
Phong cho sông núi cũ đời trước sang.
Bên ngoài biên giới người Man,
Liền cùng Bách Việt tiết càng giống thôi.
Được mùa chim trĩ cùng chơi,
Thả diều khi nước độc thời khó bơi.
Trẻ con quê cưỡi lưng voi,
Bán buôn hương liệu cho người thuyền qua.
Nhiều sâu bọ ở cát pha,
Giao long nhả dãi biển ngoài vực sâu.
Mùa xuân chưa tới ấm mau,
Hoa mai tháng chạp đã hầu nở bung.
Hai lần dịch, cống triều Trung,
Ở nhà tằm ngủ nuôi cùng bò trâu.
Nhà Chu hội vẽ tranh màu,
Sử đời Hán đã nói đâu cột đồng.
Chia tay khi đã gặp ông,
Xa xôi vẫn nhớ trong lòng đến nhau.