Nhớ xưa còn trẻ lên kinh,
Trăng tà gió sớm hành trình bình an.
Thuyền nam vọng khúc Quan San,
Ngựa lên Lỗ Vệ chở ngang hai thành.
Ngày qua bạn cũ tan tành,
Bi thương nhìn áo đúng danh sống thừa.
Đường may mắt ngắm cũng ưa,
Chỉ là nhờ đã lúc xưa khâu dày.

tửu tận tình do tại