Nước trong xanh thả con cá vàng,
Nào ai đánh đục cho chàng ngẩn ngơ.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004