Mùa thu đến khắp nơi đầu lũng
Đưa mắt nhìn biên tái u sầu
Bởi chinh nhân kẻ nhiều nước mắt
Chiến trường ca mãi khúc thương đau.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.