Nước lớn cuồn cuộn,
Quanh chốn kinh kỳ.
Rừng xanh tươi tốt,
Hoa thắm nở đầy.
Cá rồng đi mất,
Chim núi cao bay.
Chơi đâu xa giá,
Ngày hết quên về.
Nhớ người khôn xiết,
Đói khát bụng này.
Lòng mong không toại,
Thương thay buồn thay.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.