Xe ngâm thân rỗi bụng không nhàn
Mành rủ luôn luôn bóng chửa tàn
Giấc tỉnh tiếng chim hằng rót gối
Bệnh qua tơ nhện nửa chăng đàn
Màu xinh mưa dội hoa phai hết
Bóng mát trăng lên trúc chuyển sang
Tiển rượu một xuân không biết mấy
Món vàng bán phú đã tiêu tan


Nguồn: Tuyển thơ văn Nguyễn Bích Ngô, NXB Văn học, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)