29/10/2021 05:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tảo hạ
早夏

Tác giả: Hồ Túc - 胡宿

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 04/03/2014 10:15

 

Nguyên tác

井轄投多思不禁,
密垂珠箔晝沈沈。
睡驚燕語頻移枕,
病起蛛絲半在琴。
雨徑亂花埋宿艷,
月軒修竹轉涼陰。
一春酒費知多少,
探盡囊中換賦金。

Phiên âm

Tỉnh hạt đầu đa tứ bất cầm,
Mật thuỳ châu bạc trú trầm trầm.
Thuỵ kinh yến ngữ tần di chẩm,
Bệnh khởi thù ty bán tại cầm.
Vũ kính loạn hoa mai túc diễm,
Nguyệt hiên tu trúc chuyển lương âm.
Nhất xuân tửu phí tri đa thiểu,
Thám tận nang trung hoán phú câm (kim).

Bản dịch của Nguyễn Bích Ngô

Xe ngâm thân rỗi bụng không nhàn
Mành rủ luôn luôn bóng chửa tàn
Giấc tỉnh tiếng chim hằng rót gối
Bệnh qua tơ nhện nửa chăng đàn
Màu xinh mưa dội hoa phai hết
Bóng mát trăng lên trúc chuyển sang
Tiển rượu một xuân không biết mấy
Món vàng bán phú đã tiêu tan
Nguồn: Tuyển thơ văn Nguyễn Bích Ngô, NXB Văn học, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Túc » Tảo hạ