Mây khói chân trời chợt kéo lên
Mưa bay theo gió hắt vào hiên
Ướt giường bên núi dây đàn ẩm
Lạnh gác trên ao sức rượu hèn
Hồn mộng bị tan cơn lã chã
Lòng xuân khó dứt giọt liên miên
Thương hoa tiếc nguyệt mưa không nể
Cơn bệnh Đông Dương ý muốn truyền


Nguồn: Tuyển thơ văn Nguyễn Bích Ngô, NXB Văn học, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)