Đầy hồ hương sắc nhả phù dung
Lá biếc liên lu cọ ánh hồng
Mây vẩn muốn sang non cách bãi
Nước thu chưa thấy sóng rung không
Chim tranh vũng trước bay như chớp
Cá phất gió cao nhảy tựa rồng
Giải mũ ngày nay tôi giặt bụi
Cần câu suối Tía, tạ ơn ông


Nguồn: Tuyển thơ văn Nguyễn Bích Ngô, NXB Văn học, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)