Thang mây nghìn bậc vẫn mơ màng
Vó ngựa bao năm cuốc bụi đàng
Hoa thấy phai màu trong động Ngọc
Liễu trông mới mắt chốn Thành Vàng
Vách vôi đã xoá nền đề Phượng
Lò rượu còn ghi lão họ Hoàng
Gặp lúc trong thôn đưa tiếng địch
Cảnh xưa xui dục mối tình thương


Nguồn: Tuyển thơ văn Nguyễn Bích Ngô, NXB Văn học, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)