Quăng chày đó,
Tựa song sa,
Khéo may áo chiến, đính thêm hoa.
Tưởng thấy chinh phu khi nhận áo,
Lũng Đầu xa thẳm nhớ quê nhà.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.