Cửa viện cài then hoa lặng lẽ
Mỹ nhân đứng tựa trước hiên quỳnh
Trong cung bao chuyện lòng toan kể
Thấy vẹt nên đành sợ nín thinh