Gõ chan chát đến chiều chưa nghỉ
Khắp sân du gõ kỹ chưa về
Cùng mi diệt mọt tứ bề
Hãy thường ghé lại đừng e ngại gì

tửu tận tình do tại