Lệnh mẹ mưu anh kết giải đồng,
Anh hùng rõ mặt gái Giang Đông.
Đèo bồng về Thục vương lòng hiếu,
Quyến luyến rời Ngô vẹn chữ tòng.
Sánh bậc phi thường dòng đế trụ,
Cũng tay xuất chúng gái nhà tông.
Cười ai bày kế nhân duyên giả,
Vừa mất Kinh Châu các má hồng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]