Mượn chén tiêu sầu ngất ngưởng say,
Không say hồ dễ biết trời quay.
U tai chuyện nước nghe đâu rõ,
Hoa mắt tuồng đời diễn nọ hay.
Đất tưởng gồ ghề đi sệnh soạng,
Nhà ngờ siêu vẹo chống loay hoay.
Văn nhân tài tử nào ai tỉnh?
Có rượu như cờ phấp phới bay.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]