Ở lâu vùng Ba Tử,
Đền Vũ Hầu thăm hoài.
Ánh trúc xiên phòng trống,
Gió suối tung màn tơi.
Vua, tôi cùng hường cúng,
Hiến, thánh sống cùng thời.
Giúp chúa vì kính trọng,
Ra quân yên khắp nơi.
Tơ nhện đồng cốt xỉn,
Tường hoa giun mối xoi.
Cày ruộng đâu đã trễ,
Khúc "Lương phủ" nhớ lời.

tửu tận tình do tại