Trăng dùng dằng chiếu nhà giầu có
Thu lặng yên đồng giỏ rõ ràng
Đêm đêm nhà ở Trường An
Có nhà đàn hát, có căn u sầu.