Năm tháng lần khân việc trái, thường.
Đường dài thất thểu biết nào phương?
Bầy âu trên bãi tìm tăm cá,
Đàn nhạn chân trời đuổi bóng dương.
Lòng dạ xốn xang buồn bã lệ,
Dặm ngàn tan tác mấp mô đường.
Lạnh đông tùng bách đều tàn tạ,
Tóc trắng kệ đời gió cứ tương.