踏沙行-答人問世上文章

劍影未雄,
墨香有臭。
人生贵在知兼悟。
可憐世上少肝腸,
言行進退多離度。

國運煩題,
書生難步。
雕蟲小技皆霜露。
今觀翰苑思淒涼,
此心以免無人妬。

 

Đạp sa hành - Đáp nhân vấn thế thượng văn chương

Kiếm ảnh vị hùng,
Mặc hương hữu xú.
Nhân sinh quí tại tri kiêm ngộ,
Khả lân thế thượng thiểu can tràng,
Ngôn hành tiến thoái đa ly độ.

Quốc vận phiền đề,
Thư sinh nan bộ.
Điêu trùng tiểu kỹ giai sương lộ,
Kim quan hàn uyển tứ thê lương,
Thử tâm dĩ miễn vô nhân đố.

 

Dịch nghĩa

Bóng kiếm chưa phải là hùng,
Mùi mực cũng có chỗ thối.
Đời người quý ở chỗ đã biết lại ngộ,
Đáng thương trên đời ít kẻ có gan ruột,
Xử sự tiến lui phần nhiều không đúng mực thước.

Vận nước đề bài rối rắm,
Kẻ thư sinh khó mà hoạ được.
Tài khéo văn chương chỉ là chuyện nhỏ mọn,
Nay nhìn vườn văn trong ý thê lương,
Giữ tấm lòng ấy để tránh không bị ai ghen ghét.


18-12-2007