Cổ thụ không cành nghênh gió bấc
Khóc anh hùng oán chất mười năm
Lui binh buộc phải về cung
Mà mưu đánh Lỗ vẫn dùng rất hay
Kiếm thượng phương còn ai thỉnh mệnh
Để cung tên ẩn chứa miếu linh
Thê Hà quay ngoắc lại nhìn
Mộ lăng nào thấy, sương in trắng ngần

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.