王氏像其二

深圖密算勝夫君,
應是晨雞第一人。
不爛已生三寸舌,
純綱還得萬年身。
唱隨盡道應無悔,
伎倆同年更可親。
莫道女兒無力量,
也曾撼破岳家軍。

 

Vương thị tượng kỳ 2

Thâm đồ mật toán thắng phu quân,
Ưng thị thần kê đệ nhất nhân.
Bất lạn dĩ sinh tam thốn thiệt,
Thuần cương hoàn đắc vạn niên thân.
Xướng tuỳ tận đạo ưng vô hối,
Kĩ lưỡng đồng niên cánh khả thân.
Mạc đạo nữ nhi vô lực lượng,
Dã tằng hám phá Nhạc gia quân.

 

Dịch nghĩa

Mưu tính thâm hiểm hơn chồng
Đúng là “gà mái gáy sáng” bậc nhất
Sinh ra đã có ba tấc lưỡi “ngoại hạng”
Lại có được tấm thân muôn năm toàn bằng sắt cứng
Giữ trọn đạo vợ chồng, không có gì hối tiếc
Tài khéo gian xảo cùng chồng càng thêm thân mật
Chớ bảo đàn bà không có sức mạnh
(Y thị) đã từng phá tan quân của họ Nhạc


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Mưu sâu mẹo hiểm vượt xa chồng
Hạng nhất loài "gà mái gáy đông"
Ba tấc lưỡi dài càng uốn éo
Nghìn năm tượng sắt mãi đây còn
Vợ chồng trọn đạo không gì hối
Gian xảo đồng tình mấy kẻ hơn
Chớ bảo đàn bà không sức mạnh
Đã từng phá vỡ Nhạc quân vương

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mưu mô ăn đứt anh chồng
Gái này gáy sớm kém công ai nào
Lưỡi dài ba tấc gớm sao
Thân hình gan thép truyển lâu muôn đời
Xướng tùy trọn đạo hẳn hoi
Cùng quân xảo trá ôi thôi một tuồng
Nữ nhi ai bảo yếu mềm
Mà quân Vũ Mục vỡ tan bỡi mày.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mưu thâm nham hiểm hơn phu quân,
Đúng kẻ “thần gà” đệ nhất nhân.
Vốn sẵn sinh ra ba tấc lưỡi,
Muôn năm lại cứng sắt kim thân.
Vợ chồng trọn đạo không hồi tiếc,
Gian xảo vợ chồng càng khéo thân.
Nhi nữ chớ xem không sức mạnh,
Đã từng tàn phá Nhạc gia quân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời