Xa nhau dằng dặc ba năm
Tương tư trông ngóng dưới trăng mỏi mòn
Nhói lòng trăng sáng đầu non
Ba mươi sáu lượt trăng tròn đã qua