Cây rậm ngay đường núi,
Sông sâu cách cổng chùa.
Rào rào hơi mây nặng,
Nhấp nhô sóng hoa đưa.
Chẳng biết trời là lớn,
Từng thấy Phật đáng thờ.
Lúc lễ quán đảnh dứt,
Giác ngộ tưởng vườn xưa.

tửu tận tình do tại