Càn khôn vẹn thiểu đúc nên bầu,
Tựa chạm đồ phong vẻ cuốn thâu.
Mấy trạm lâu đài thanh vặc vặc,
Ba ngàn thế giới dãi làu làu.
Nền nhân cao đắp gây trương tán,
Đai ngọc xa băng nước uốn câu.
Dấu cũ bình Ngô công nấy trước,
Nay còn thế tráng vững kim âu.


Chép trong Càn nguyên ngự chế thi tập quyển IV. Chùa Bồ Đề ở Gia Lâm hiện nay.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]