Xin được đào trồng trăm gốc cây,
Hoán Hoa xuân trước chở về đây.
Trong huyện Hà Dương tuy có lắm,
Tưới nước sông Cẩm vườn chưa đầy.

tửu tận tình do tại