Từ tết trồng cây, cây có tết
Ngày xuân rộng mãi với ngàn xanh
Bác đi bóng lẫn trong chồi biếc
Bước động, chim hoà tiếng hót thanh


01-1974

Nguồn: Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 1996