Sông Vấn gặp nhau đã quá xa,
Bạn ơi, vun vút chóng vậy à.
Coi quân Sở, Thục đà xong chửa,
Cưỡi cổ Tào, Lưu chẳng những qua.
Triều đình nay phải cần Cấp Ám,
Tướng tá vùng trung nhớ Liêm Pha.
Lệ chia ly xa thêm sóng Cẩm,
Chân trời xuân sắc những phôi pha.

tửu tận tình do tại