Bờ Sở thu lê guốc,
Giường Hồ chiều trước thềm.
Vớt bã chia cốt cặn,
Vò tương lễ mễ đem.
Cơm ré thêm hương vị.
Bạn tới, uống sau mèm.
Kiếm sống phải học thói,
Đem chỉ vợ cách làm.

tửu tận tình do tại