Men tình chưả uống đã thèm say
Dốc cạn vò thương hủ nhớ này
Sá kể lòng đau nhiều nỗi đắng
Đâu màng dạ tủi lắm niềm cay
Vì xa mộng cũ vùi năm tháng
Bởi vắng buồn xưa đếm mỗi ngày
Tưởng bóng mơ hình nơi cốc rượu
Từ khi lặng lẽ thiếp rời tay!


15-12-2016