Nặn câu hiểu luật mới,
Coi sách vất đầy sàn.
Cứ ngâm nơi bàn ngọc,
Đừng ham trong túi lan.
Ngày hè tuỳ lúc uống,
Cùng bố khá sang năm.
Nên chăm rèn kinh sách,
Cùng giống như yêu văn.
Chí trai mười lăm tuổi,
Học trò tới ba ngàn.
Tăng Sâm cùng Du, Hạ,
Đỗ đạt rồi làm quan.

tửu tận tình do tại