Đã chắc là con thép tính cha,
Thế tình âu cũng dạy qua loa:
Ngoài năm ba quyển còn nhiều việc,
Trong ức muôn người nhẽ thiếu ta?
Chưa mở trí khôn đừng giở dại,
Muốn xong việc nước phải êm nhà.
Năm châu rộng rãi đường phăng phăng.
Trăm tuổi lai nhai hắn chửa già.


Nguồn: Phan Khôi, Chương Dân thi thoại, Nhà in Đắc Lập, Huế, 1936