Con ơi hãy nhớ câu này,
Cố công mái sắt có ngày nên kim.
Con ơi hãy nhớ câu này,
Cố công đèn sách có ngày hiển vang.