Chống gậy ra khỏi được,
Nhà ông dễ tới chơi.
Đã biết than không dậy,
Chưa hứa say rồi ngơi.
Rượu Thục nồng vô địch,
Cá sông ngon sẵn mồi.
Nghĩ cùng, nên say khướt,
Ao nhạn gột sạch rồi.

tửu tận tình do tại