04/08/2021 15:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hí đề ký thướng Hán Trung vương kỳ 2
戲題寄上漢中王其二

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/04/2015 22:09

 

Nguyên tác

策杖時能出,
王門異昔遊。
已知嗟不起,
未許醉相留。
蜀酒濃無敵,
江魚美可求。
終思一酩酊,
淨掃雁池頭。

Phiên âm

Sách trượng thời năng xuất,
Vương môn dị tích du.
Dĩ tri ta bất khởi,
Vị hứa tuý tương lưu.
Thục tửu nùng vô địch,
Giang ngư mỹ khả cầu.
Chung tư nhất mính đính,
Tịnh tảo nhạn trì[1] đầu.

Dịch nghĩa

Gậy gộc đôi lúc có thể chống ra đi,
Cửa nhà ông trước kia tới chơi dễ dàng.
Đã biết rằng không tỏ lởi than vãn,
Nhưng chưa hứa say sẽ ở lại.
Sức mạnh của rượu xứ Thục không có gì chống nổi,
Cá sông tươi thì dễ kiếm.
Cuối cùng nghĩ lại chỉ có say khướt,
Gột sạch vết tích say rượu nơi đầu ao nhạn.

Bản dịch của Phạm Doanh

Chống gậy ra khỏi được,
Nhà ông dễ tới chơi.
Đã biết than không dậy,
Chưa hứa say rồi ngơi.
Rượu Thục nồng vô địch,
Cá sông ngon sẵn mồi.
Nghĩ cùng, nên say khướt,
Ao nhạn gột sạch rồi.
(Năm 762)

[1] Trong vườn của Lương Hiếu Vương 梁孝王 đời Hán, ý nói ao sang trọng của nhà quyền quý.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Hí đề ký thướng Hán Trung vương kỳ 2