Đêm tuyết rơi toàn quân xuất trại
Cờ đóng băng ngựa phải lặng thinh
Xa trông lửa đỏ địch dinh
Quân tiên phong đã tràn lên mặt thành

tửu tận tình do tại