Giặc Mỹ mò vào thủ đô,
Như cá vào trúm như cua vào lờ.
Cá vào trúm nằm trơ thân cá,
Cua vào lờ đừng có hòng ra.
Trận thì rơi bốn,
Trận thì rụng ba,
Năm mươi tư chiếc đã ra đất bùn.


Bài ca dao này nói về chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ. Ngày 29 và 30-6-1966, Hà Nội bắn rơi 6 máy bay Mỹ, ngày 26-12-1966 bắn rơi chiếc thứ 54.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]