Khổng nói thành nhân,
Mạnh nói giữ nghĩa.
Cbỉ khi nghĩa trọn,
Mới là nhân tới.
Đọc sách thánh hiền,
Là học điều ấy.
So sau so trước,
Ngõ hầu không thẹn.

tửu tận tình do tại