Tử biệt hôm nay có mấy lời,
Giã từ các bạn khắp nơi nơi.
Tinh thần gởi lại cùng non nước;
Thù hận tung ra ngập đất trời.
Nợ mới đô thành thôi phủ sạch;
Duyên xưa hải đảo hết mong rồi.
Thăm nhau xin mượn con đường mới,
Trong giấc mộng vàng sẽ gặp nhau.


Bài thơ này được tác giả làm trước giờ từ biệt các bạn ở trong tù để bị xử bắn.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]