Cùng mưa luồn dưới mái
Gặp gió bỗng qua tường
Thành chất tuy từ cỏ
Sáng không nhờ ánh trăng
Cảm thông cùng ẩn sĩ
Túi tạm mời vào trong
Bác thấy nơi thông thoáng
Ánh sao to chẳng nhường

tửu tận tình do tại