Đêm xuống, lập loè tựa ánh sao,
Sau mưa, lửa thắp khắp bờ ao.
Biết ta cái chí Xa công nhụt,
Cửa sổ ngang qua nhẹ lướt ào.

tửu tận tình do tại