Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tào Tuyết Cần (121 bài thơ)
- Ái Tân Giác La Hoằng Lịch (5 bài thơ)
- Nạp Lan Tính Đức (15 bài thơ)
- Viên Mai (32 bài thơ)
- Kỷ Quân (11 bài thơ)
Tạo ngày 22/04/2019 21:46 bởi tôn tiền tử
Triệu Chấp Tín 趙執信 (1662-1744) là văn học gia, thư pháp gia đời Thanh, tự Thôn Phủ 伸符, hiệu Thu Cốc 秋谷, cuối đời hiệu Di Sơn lão nhân 飴山老人, người thành phố Tri Bác, Sơn Đông. Ông đỗ tiến sĩ thời Khang Hy, làm Biên tu Hàn lâm viện, sau vì xem diễn Trường Sinh điện trong quốc tang nên bị tước chức. Tác phẩm có Di Sơn đường tập.