Thành quanh năm dân cày không bén
Vào thành lo gặp huyện quan đi
Gặp quan đi cũng được thôi
Đừng nhìn bàn chỗ quan ngồi mới ghê
Chỗ quan ngồi mới nghe hồn hết
Có chuyện gì la hét tới làng
Lọng xanh khí giới xích còng
Cáo gào sói ngó dữ hung chết người
Thê thảm lắm đòn roi doạ dẫm
Già trẻ làng máu rớm nhìn nhau
Kêu quan đường sống còn đâu
Vào thành mà chết có chiều lại hay
Một lời hô muôn tay giơ chắc
Lũ lệ tư tan tác khói bay
Lủi đâu quan huyện thương thay
Thành cao chẳng dám bỏ ngay không vào
Quan lớn thành nhà cao có mặt
Biết huyện quan đi phát chẩn dân
Như suối ngoài cửa tiếng ồn
Vội truyền nhỏ nhẹ chẳng cần nhôn nhao
Thành có sẵn bánh bao rượu nữa
Tiền quan cho một bữa say sưa
Xong xô nhau đến huyện nha
Ào ào phá cửa phá nhà gác cao
Đêm khuya khoắt co ro quan huyện
Nhếch nhác sao hết chuyện quyền cao
Dân về thành lặng sáng sau
Nhìn sang quan huyện lắc đầu quan trên

tửu tận tình do tại