Bia bên đường sao mà dựng lắm
Cứ năm rồi mười dặm lại một bia
Xem kỹ chữ vẫn chưa nhoà
Cứ như một bút viết ra ý lời
Quan trên tốt nhất đời ca ngợi
Nghìn thu sau để mãi công ơn
Việc làm bia khắc cỏn con
Chẳng sợ khập khễnh biết hơn chê cười
Bắt giặc cướp thuế thôi thúc giỏi
Xây trường bao trường dọi mái xong
Háo danh xưa thánh còn mang
Dưới đến dân chúng lại càng buồn thay
Người qua lại bia ai xin hỏi
Mặt ngớ ra tên tuổi biết đâu
Với tôi trước chẳng ơn nào
Hỏi tôi tôi biết nhớ sao đi rồi
Người đến giận đi thôi chẳng biết
Sợ xe sau lại vết trước bon
Mùa thu đục đá núi trơn
Trâu còn đang vụ sức mòn kéo lôi
Tiền làng xã chọn lời bia góp
Mấy đồ già mồm mép khiến sai
Mời xem bia thấy gạch xây
Vợ con mình nữa áo ai được lành
Chỉ mong núi Thái Hành bao đá
Hoá hết thành bùn của Hồ Đà
Dùng đem lấp đất trống thừa
Hằng năm khỏi phải xây bia bên đường

tửu tận tình do tại