Thổi sáo đánh đàn chẳng tự lòng
Lớn nhìn thời trẻ thẹn cuồng ngông
Từ nay khách cửa Tề thôi dự
Mới thoả Tri trong lội ngược dòng

tửu tận tình do tại