- Anh đom đóm ơi!
Đèn anh xanh ngắt
Gió thổi không tắt
Anh xách đi đâu?

- Tôi ra đầu cầu
Cho cóc tối tối
Đi học bình dân
Rồi tôi đến trường
Làm đèn bạn học.


Nguồn: Phạm Hổ, Chú bò tìm bạn, NXB Kim Đồng, 1970