sương ngút ngàn khơi
đâu nơi bờ bến
bên kia nền trời
trăng lên chơi vơi


Nguồn: Trí Hải, Vần thơ cho bé (thơ), NXB Hồng Đức, 2013