Cửa Dũng kim trên đảo giữa hồ
Kiêng lửa lệ phong lưu
Khắp hồ thuyền bơi ca hát
Bên hoa có tửu lầu

Ngày tạnh ấm
Sương mờ ảo
Nhộn biết bao
Ba nghìn gái đẹp
Mười hai cung điện
Chọc chỉ mây cao

tửu tận tình do tại